26 Οκτωβρίου 2007

Το έπος του 1940 και το έπος του Ασωπού

Πρώτον πολεμικόν ανακοινωθέν

"Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουσιν από της 05:30 ώρας της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου εδάφους."

Διάγγελμα Πρωθυπουργού

"Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Έλληνες Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών."

Ιωάννης Μεταξάς
Διάγγελμα Βασιλέως

"Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως σας ανήγγειλε προ ολίγου υπό ποίους όρους ηναγκάσθημεν να κατέλθωμεν εις πόλεμον κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνίς θα εκτελέσωσι το καθήκον των και θα φανώμεν αντάξιοι της ενδόξου ημών Ιστορίας. Με πίστην εις τον Θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής, το Έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος, θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι της τελικής Νίκης."
Γεώργιος Β'
  • Το έπος του 1940 είναι αυτό για το οποίο θα είμαστε περήφανοι που γεννηθήκαμε Έλληνες.
  • Το έπος του Ασωπού ποταμού θα κάνει τα παιδιά μας να ντρέπονται για τους σημερινούς ταγούς και πολίτες.
Η ιστορία ποτέ δε λαθεύει και επαναλαμβάνεται

6 σχόλια:

Παύλος Ιωάννου είπε...

Εκτός αυτών που αναφέρετε υπήρχε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθος που έκανε διάγγελμα:
"Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο Πρόεδρος της Εθνικής ημών Κυβερνήσεως καλούν ημάς πάντας ίνα αποδυθώμεν εις ʼγιον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αμυντικόν αγώνα.
Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν ότι τα τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις το κέλευσμα Αυτής και του Θεού, θα σπεύσουν εν μία ψυχή και καρδία να αγωνισθούν υπέρ βωμών και εστιών και της Ελευθερίας και τιμής, και θα συνεχίσουν ούτω την απ' αιώνων πολλών αδιάκοπον σειράν των τιμίων και ενδόξων αγώνων και θα προτιμήσουν τον ωραίον θάνατον από την άσχημον ζωήν της δουλείας. Και μη φοβούμεθα από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι, ας φοβούμεθα δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι.
Επιρρίψωμεν επί Κύριον την μέριμναν ημών και Αυτός θα είναι βοηθός και αντιλήπτωρ εν τη αμύνη κατά της αδίκου επιθέσεως των εχθρών. Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού και εν τη γενναιότητι και ανδρείς ημών μεγαλυνθησόμεθα.
Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και πατρός είη μετά πάντων ημών.

ΠΥΡΓΑΡΗΣ είπε...

Τη καλημέρα μου και χρόνια πολλά...

ΜΑρία είπε...

Χρόνια Πολλά για την Επέτειο.
Τα καλά τα νέα τα μάθαμε σήμερα από τη Καθημερινή. Η ΕΟΚ παραπέμπει την Ελλάδα στο ευρωπαικό δικαστήριο για το έγγλημα του Ασωπού.
Πάλι ρεζίλι θα γίνουμε αφού μυαλό δεν έχουμε.

e-efimerida είπε...

Οι Ιταλογερμανοι, κρατουσαν όπλα... Ηταν φανερος εχθρος...
Οι Ελληνες που είπαν το ΟΧΙ, που δεν υπολογισαν το κόστος της ίδιας τους της ζωής προκειμενου να παραδωσουν την Ελλαδα ελευθερη στα παιδια τους, ήταν μαλλον και οι τελευταιοι...
Επειτα ήρθαν οι λύκοι ντυμενοι ως προβατα. Επειτα θεοποιηθηκε το κέρδος, επειτα ξεχαστηκαν τα ιδανικά...

Αλκιμος είπε...

ε ρε και να γινόταν μια επανάσταση. Πρώτη εμείς οι άλκιμοι θα πέρναμε τη κατάσταση στα χέρια μας και θα έβλεπαν μερικοί, που θησαυρίζουν πάνω στα σώματά μας.

LiatanLikeSatan είπε...

Ωραία η αντιδιαστολή που κάνετε.
Όμως ανόμοια τα μεγέθη των ανθρώπων.
Τότε οι ήρωες πολεμούσαν σαν Έλληνες.
Σήμερα πλήθυναν οι πηλιο-γούσηδες.