22 Οκτωβρίου 2007

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Γιωργου Σουφλιά18/10/2007

Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να σας ενημερώσω για τρία περιβαλλοντικά θέματα:

Για τη Λίμνη Κορώνεια και τους ελέγχους που έκανε το ΥΠΕΧΩΔΕ
Για περιβαλλοντικά θέματα στη Μήλο και τους ελέγχους που έκανε το ΥΠΕΧΩΔΕ
Για την τροπολογία που καταθέτω στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης της ΒΔ Οδού Πελοποννήσου, με την οποία τετραπλασιάζουμε το ανώτατο όριο των προστίμων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών παραβάσεων. Τα πρόστιμα αυτά θα μπορούν πλέον να φτάσουν τα 2 εκατ. ευρώ από 500.000 ευρώ που είναι το ανώτατο όριο σήμερα.

Ας δούμε, όμως, τα θέματα αυτά αναλυτικά:

Λίμνη Κορώνεια

Από το Σεπτέμβριο, κατόπιν εντολής μου στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι σε δραστηριότητες που λειτουργούν στην περιοχή της Λίμνης Κορώνειας, και κυρίως σε σχέση με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους.

Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 25 βιομηχανίες και τέσσερις Δήμοι της περιοχής. Από τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων έχουν προκύψει τα εξής:

Σε όλες τις βιομηχανίες που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν παραβάσεις μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία τους και κυρίως αυτών που αφορούν στην επεξεργασία, την παρακολούθηση και τη διάθεση των υγρών αποβλήτων.

Οι γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις δραστηριότητες στην περιοχή στην πλειονότητά τους δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες.

Οι Δήμοι της περιοχής δεν διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή σε αποχετευτικά δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, με αποτέλεσμα σημαντικές ποσότητες ανεπεξέργαστων λυμάτων να καταλήγουν στα νερά της λίμνης. Σημειώνεται ότι ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Λαγκαδά, ο οποίος έχει κατασκευαστεί από το 2001, ουδέποτε λειτούργησε λόγω της μη ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο.

Θέλω να τονίσω ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου οριστικά διαπιστώνονται παραβάσεις:
- οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινικές κυρώσεις
- θα καταλογισθούν υψηλά πρόστιμα
- Σε περιπτώσεις υποτροπής ή μη συμμόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς όρους θα υπάρχει διακοπή των εργασιών της επιχείρησης.

Οι έλεγχοι στις δραστηριότητες της περιοχής θα είναι συνεχείς και αλλεπάλληλοι και οι κυρώσεις αυστηρότατες.

Θέλω, επίσης, να σημειώσω ότι:
- Ολοκληρώσαμε το νομικό πλαίσιο προστασίας των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης
- Θεσμοθετήσαμε τους κανονισμούς λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης
- Ενισχύσαμε τον Φορέα με το ποσό των 2.180.000 ευρώ για την εκτέλεση 15 υποέργων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, ενέργειες επόπτευσης, φύλαξης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και μελετών βιωσιμότητας, διακίνησης επισκεπτών, χάραξης μονοπατιών και, προμήθειες εξοπλισμού
- Στελεχώσαμε κατόπιν διαγωνισμού τον Φορέα Διαχείρισης με 13 άτομα διάφορων ειδικοτήτων
- Επιπλέον, χρηματοδοτήσαμε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης για εκτέλεση έργων συνολικού προϋπολογισμού 26.910.000 ευρώ. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν τη δημιουργία και διαμόρφωση υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων, τη βελτίωση των υδραυλικών χαρακτηριστικών και της αμφίδρομης λειτουργίας ενωτικής τάφρου, έργα λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης, παρακολούθηση διαχειριστικών παρεμβάσεων και δημιουργία Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, διαχείριση καλαμώνων στο υγροτοπικό σύστημα της Κορώνειας και ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης του εθελοντισμού
- Παράλληλα, αποφασίσαμε να ενταχθούν στην 4η Προγραμματική Περίοδο (2007 – 2013) αναγκαία έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί) και δικτύων αποχέτευσης για τις περιοχές της λεκάνης Κορώνειας – Βόλβης.


Δραστηριότητες εταιρείας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στην Μήλο

Από τις 31 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, κλιμάκιο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, κατόπιν εντολής μου, πραγματοποίησε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στις ακόλουθες δραστηριότητες της εταιρείας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στη νήσο Μήλο:

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μπεντονίτη και περλίτη στη θέση «Βούδια»
Εγκατάσταση επεξεργασίας περλίτη και ορυχείο περλίτη στη θέση «Τσιγκράδο»
Εγκατάσταση επεξεργασίας μπεντονίτη στη θέση «Κάναβα»
Ορυχείο μπεντονίτη στη θέση «Αγγεριά – Άγ. Ανάργυροι»
Ορυχείο περλίτη στη θέση «Τράχηλας»

Από τους ελέγχους των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διαπιστώθηκαν τρεις παραβάσεις και επέβαλα πρόστιμα συνολικού ύψους 392.000 ευρώ.
Παράλληλα οι φάκελοι διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για ποινικές κυρώσεις και στις αδειοδοτούσες αρχές για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων με αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Αναλυτικά οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και τα αντίστοιχα πρόστιμα είναι:

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μπεντονίτη και περλίτη στη θέση «Βούδια»

Παράβαση 1η:
Η σκόνη περλίτη που παράγεται στη μονάδα περλίτη από τα συστήματα ξηρής αποκονίωσης - σακκόφιλτρα αναμιγνύεται με θαλασσινό νερό και μαζί με τα απόβλητα από τις πλυντρίδες διατίθεται στη θάλασσα. Ο τρόπος αυτός διαχείρισης του στερεού αποβλήτου της μονάδας γινόταν κατά παράβαση της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

Παράβαση 2η:
Η εταιρεία δεν διέθετε άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων για τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τη μονάδα επεξεργασίας του μπεντονίτη, κατά παράβαση των προβλεπομένων στις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης με Αριθ. Ε1β 221 της 22 Ιαν. «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», ΦΕΚ 138/Β/1965, όπως ισχύει.

Το συνολικό πρόστιμο είναι 224.000 ευρώ , το οποίο επιμερίζεται ως εξής: 168.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και 56.000 για τη δεύτερη παράβαση

Εγκατάσταση επεξεργασίας περλίτη και ορυχείο περλίτη στη θέση «Τσιγκράδο»

Παράβαση:
Η σκόνη περλίτη που παράγεται στη μονάδα περλίτη από τα συστήματα ξηρής αποκονίωσης - σακκόφιλτρα αναμιγνύεται με θαλασσινό νερό και μαζί με τα απόβλητα από τις πλυντρίδες διατίθεται στη θάλασσα. Ο τρόπος αυτός διαχείρισης του στερεού αποβλήτου της μονάδας γινόταν κατά παράβαση των προβλεπομένων στην με Α.Π. 147729/2877/21.06.06 Κ.Υ.Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (περ. όροι δ1.2 και δ1.10) και των διατάξεων της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

Για την ανωτέρω παράβαση το πρόστιμο είναι 168.000 ευρώ.

Για τις άλλες τρεις εγκαταστάσεις στις θέσεις «Κάναβα», «Αγγεριά – Άγ. Ανάργυροι» και «Τράχηλας» δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες.

Τροπολογία για τα πρόστιμα σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών παραβάσεων

Όπως γνωρίζετε, επίκειται η συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορά στην κύρωση της σύμβασης παραχώρησης για την ΒΔ Οδό Πελοποννήσου. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα προστεθεί τροπολογία που προβλέπει τον τετραπλασιασμό του ανώτατου ορίου των προστίμων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών παραβάσεων. Τα πρόστιμα αυτά θα μπορούν πλέον να φτάσουν τα 2 εκατ. ευρώ από 500.000 ευρώ που είναι το ανώτατο όριο σήμερα. Η αύξηση στο ανώτατο όριο προστίμων κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί κατά τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό η αποτρεπτική λειτουργία των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο βασικό νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο να αντιμετωπιστούν ακόμα πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα που αναφύονται από την ένταση των πηγών ρύπανσης και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
........................................................................
Τα παραπάνω αναγράφονται στον ιστότοπο του ΥΠΕΧΩΔΕ Δελτία Τύπου

--------------------------------------------------------------------------------
Στην Ελευθεροτυπία όμως διαβάζουμε το εξής ...άπαιχτο:
ΑΣΩΠΟΣ Εχουν εντοπιστεί συνολικά δέκα παράνομοι αγωγοί και τα πρώτα πρόστιμα θα επιβληθούν την επόμενη εβδομάδα. Ηδη, όπως διαβεβαίωσε, ο ποταμός έχει καθαρίσει.

Εμείς τι να πούμε όταν διά στόματος υπουργού και δη σοβαρού, εκσφενδονίζονται τέτοια λόγια;

"...ο ποταμός έχει καθαρίσει".
Αφού το λέει ο υπουργός, έτσι είναι;;;;;;;;;;;;;;;;;;

4 σχόλια:

LiatanLikeSatan είπε...

Είναι σίγουρο ότι είπε έτσι ο Σουφλιά ή το έγραψαν οι δημοσιο - γράφοι;

παρατηρητής είπε...

Υπουργός είναι, ότι θέλει λέει.
Θα μας ρωτήσει κι όλας;

αστυνόμος είπε...

ποιος είπατε ότι το λέει;

exeisminima είπε...

Επικοινωνιακή τρίπλα του Σαρακατσάνου, ξεφτίλησε και το Νομάρχη μας αφού ο Ασωπός χρειαζόταν μια μπουλντόζα έτσι απλά για να καθαρίσει...
Μας δουλεύει και ο Σουφλιάς και ο Νομάρχης μας (έχει άλλες δουλειές τώρα στηρίζει τον Βενιζέλο...)
Κάποια μέρα όμως τελειώνουν για όλους τα εύκολα και έρχονται τα δύσκολα..