29 Νοεμβρίου 2008

Ας θυμηθούμε γεγονότα...

Το Ολυμπιακό 2004 απαντούσε το υπουργείο Οικονομικών στη Νομαρχία Βοιωτίας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Λ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΗΜ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α'

Αθήνα 2/11/2004-Αριθ . Πρωτ : 2/32151/0026
ΘΕΜΑ : Επίλυση διαφωνίας επί δαπάνης διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο νομό Βοιωτίας
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 711/28-4-04 έγγραφο σας


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού , το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 15-6-2004 και επί της διαφωνίας που ανέκυψε μεταξύ της Υπηρεσίας σας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( Ν . Α .) Βοιωτίας , αναφορικά με δαπάνη ποσού 1500,00 ευρώ , από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ( Π , Δ . Ε ) και με πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ( Κ . Α . Π ), για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ν . Α . Βοιωτίας με τον Αθλητικό Όμιλο ( Α . Ο ) Αγίου Θωμά , επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ .2 του ν . 2672/98, σε συνδυασμό με τις Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την κατάρτιση του Π . Δ . Ε Έτους 2004 ( αριθ . 2401/ ΔΕ -325 Εγκύκλιος του Υπ . Οικονομίας και Οικονομικών ), παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης από τις Ν . Α . : πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρείας απήχησης στους Νομούς , στο πλαίσιο υλοποίησης και εκτέλεσης του Νομαρχιακού Π . Δ . Ε από πιστώσεις των Κ . Α . Π , με τη διαδικασία που προβλέπεται στις ανωτέρω Οδηγίες .
Ειδικότερα , αρμόδια όργανα για την εισήγηση και έγκριση αυτών των δαπανών , πριν την πραγματοποίηση τους , είναι η Νομαρχιακή Επιτροπή ή το Νομαρχιακό Συμβούλιο . Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγκριση του Νομαρχιακού Προγράμματος από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας , επίσης , πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης , καθόσον , κατά πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου , όλες οι διοικητικές πράξεις οφείλουν να ρυθμίζουν ενεστώσες ή μελλοντικές ενέργειες και δεν μπορούν να προσλάβουν αναδρομική ισχύ .
Εξάλλου , σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 30/96, οι Ν . Α . έχουν ως σκοπό μεταξύ άλλων και την πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας τους .
Εάν , συνεπώς , η συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση συμβάλλει στο σκοπό αυτό και αιτιολογείται επαρκώς στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ν . Α ., η δαπάνη για τη συγκεκριμένη εκδήλωση μπορεί να ενταλματοποιηθεί , ανεξάρτητα εάν η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με άλλους φορείς .
Αντίθετα , δεν είναι δυνατό να ενταλματοποιηθούν δαπάνες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων , οι οποίες αποκλειστικά και μόνον εξυπηρετούν τους σκοπούς άλλων φορέων .

Από τα στοιχεία του φακέλου , που τέθηκαν υπόψη μας , προκύπτουν τα εξής :
Με την αριθμ . 603/22-12-03 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής ( Ν . Ε ), εγκρίθηκε το ποσό των 1500,00 ευρώ συν Φ . ΠΑ , που αφορά την ανωτέρω δαπάνη , και συγκεκριμένα τη δαπάνη κάλυψης του ποσού ενοικίασης - της - αίθουσας , στην οποία θα πραγματοποιείτο χοροεσπερίδα του Α . Ο Αγίου Θωμά στις 27-12-03.
Σύμφωνα , όμως , με τη Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( Ε . Σ ), η αρμοδιότητα οργάνου ν . π . δ . δ για την έγκριση δαπανών , δεν καθιστά , με μόνη την έγκριση , νόμιμες τις δαπάνες που δεν προβλέπονται από το νόμο ή δεν συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του νομικού προσώπου .
Στην εν λόγω περίπτωση , η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ν . Α . δεν αιτιολογεί με σαφήνεια τη συνάφεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης με τους σκοπούς της και δεν αποσαφηνίζει το λόγο για τον οποίο θεωρείται πολιτιστική εκδήλωση «ευρείας απήχησης» .
Απεναντίας , η εκδήλωση του Α . Ο Αγίου Θωμά ( ετήσιος χορός ), θεωρούμε ότι , αφορά μια δραστηριότητα , που δεν έχει σχέση με την προαγωγή του πολιτισμού , αλλά απλώς με μια κοινωνική συνεστίαση τοπικού χαρακτήρα , που εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς του ανωτέρω Ομίλου .

Κατόπιν των ανωτέρω , η συγκεκριμένη δαπάνη κρίνεται μη νόμιμη .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ