25 Νοεμβρίου 2007

Το παράδειγμα του βόρειου Finistère Γαλλία

Οι κάτοικοι κάθε περιοχής έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δραστικά στη λήψη αποφάσεων με παρεμβάσεις που φθάνουν στην Ευρωπαική Ένωση και τους δικαιώνουν.

Αναφορά 0045/2005, του Roger Abiven, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης
«Agir pour l’Environnement et le Développement durable» (Δράση για το περιβάλλον
και την αειφόρο ανάπτυξη), σχετικά με την προστασία των υδάτων στο βόρειο Finistère


Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ο ποταμός Elorn προμηθεύει με νερό περίπου 400 000
κατοίκους του βόρειου Finistère. Το νερό, πριν διανεμηθεί στους καταναλωτές, υφίσταται
επεξεργασία σε εργοστάσιο στο Pont-ar-Bled. Πρόσφατα χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης
νέας μονάδας νανοδιήθησης στο εργοστάσιο. Ο αναφέρων αντιτίθεται σθεναρά στο εν λόγω
έργο, το οποίο θεωρεί δαπανηρό και αναποτελεσματικό. Ζητεί αντίθετα να τεθεί ως στόχος
προτεραιότητας η προστασία των μη επεξεργασμένων υδάτων, έχοντας ως σύνθημα
«πρόληψη και προστασία, όχι αντιμετώπιση και αποκατάσταση». Από την άλλη πλευρά,
φοβάται ότι υπάρχει κίνδυνος η εισαγωγή νέας διαδικασίας επεξεργασίας να οδηγήσει σε
χαλάρωση της προστασίας του ποταμού, ο οποίος έχει μολυνθεί σε μεγάλο βαθμό από
εντομοκτόνα και νιτρικά. Κατά τον αναφέροντα, η διαχείριση των υδάτων στην περιοχή δεν
συνάδει με τις αρχές που ορίζονται σε ευρωπαϊκές οδηγίες όπως οι 75/440/ΕΚ και
2000/60/ΕΚ.


Δείτε όλη την αναφορά και την απάντηση