10 Μαΐου 2009

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αθήνα 13-04-2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία Απόδοσης ΑΜΚΑ».

Ι. Με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008 καθιερώνεται υποχρεωτικά από 1-6-2009 ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Τι είναι ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
Είναι ο αριθμός «ταυτότητας» του πολίτη για την Κοινωνική Ασφάλιση.
Είναι μοναδικός για κάθε πολίτη και θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή.
Από τον Ιούνιο του 2009, ο αριθμός αυτός θα είναι απαραίτητος για τον καθένα μας, προκειμένου:
• Να εργασθεί
• Να ασφαλισθεί
• Να έχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
• Να συνταξιοδοτηθεί
• Να έχει κάθε άλλη παροχή, επίδομα ή βοήθημα
Επομένως όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα και έμμεσα) και συνταξιούχοι της χώρας, (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ο.Γ.Α.) καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας οφείλουν άμεσα να αποκτήσουν ΑΜΚΑ.

Η διαδικασία απόδοσης του ΑΜΚA αρχίζει στις 10-4-2009 από τα ΚΕΠ.
Από τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα αρχίσει στις 30-4-2009.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά απογραφής αναφέρονται στο άρθρο 4 της κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. οικ. 7791/245/Φ80321 (ΦΕΚ 596 τεύχος Β /1-4-2009) και είναι τα παρακάτω:

α. Για Έλληνες υπηκόους :
• Δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ελληνικής στρατιωτικής ταυτότητας.
• Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του

β. Για ξένους υπηκόους :
• Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή
• Δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή
• Διαβατήριο ή
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά. (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία).
Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα , αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός των ανωτέρω) σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου:
• Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και
• Υπεύθυνη δήλωσή του, του Ν.1599/1986, ότι εκπροσωπεί τον απογραφόμενο.

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών.

ΙΙ. Σε 1.405.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί ΑΜΚΑ, αποστέλλονται οι κάρτες Κοινωνικής Ασφάλισης.
Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσοτέρων Α.Μ.Κ.Α ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει στα ΚΕΠ ή στα γραφεία Α.Μ.Κ.Α των Ασφαλιστικών Ταμείων δήλωση διπλοεγγραφής .


ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τον Ιούνιο του 2009, πριν από κάθε υποβολή αιτήματος στον Ο.Γ.Α. για ασφάλιση , συνταξιοδότηση, παροχές υγείας και οικογενειακών επιδομάτων, προσώπων στα οποία δεν έχει χορηγηθεί Α.Μ.Κ.Α., θα ακολουθείται, πριν την διαβίβαση του αιτήματος, η διαδικασία απόδοσης Α.Μ.Κ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: