11 Δεκεμβρίου 2008

Οι κεραίες του δήμου στον υδατόπυργο

Εξ' αφορμής της τοποθέτησης κεραιών ασύρματης ζεύξης του Δήμου, αντί λόγων δικών μας, επιλέξαμε να δημοσιεύσουμε τη θέση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα ασύρματα δίκτυα.
Οι παρακάτω γνώσεις είναι εξειδικευμένες και χρήζουν προσοχής.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Ευρυζωνική πρόσβαση – Ασύρµατη σύνδεση

1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπεται η χρηµατοδότηση δράσεων για δίκτυα και ευρυζωνική πρόσβαση τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Οι δράσεις για την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών – σε κάποιες από τις οποίες συµµετέχει ενεργά το ΥπΕΠΘ - αφορούν:
a) Ευρυζωνικά µητροπολιτικά δίκτυα σε 75 ∆ήµους (Προσκλήσεις 93 και 145 του ΕΠ ΚτΠ). Πρόκειται για τη χρηµατοδότηση µε €59 εκατ. της δηµιουργίας µητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών σε 75 δήµους της Περιφέρειας της Ελλάδας. Εξαιρούνται οι ΟΤΑ Α’ Βαθµού που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής και στο Νοµό Θεσσαλονίκης (Μέσω των έργων αυτών θα συνδεθούν ευρυζωνικά και εκπαιδευτικές µονάδες).

b) Ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα σε 120 ∆ήµους, 20 ΤΕ∆Κ και στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (Πρόσκληση 105 της ΚτΠ). Συµπληρωµατικά της δηµιουργίας µητροπολιτικών δικτύων, η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας χρηµατοδοτεί µε €42 εκατ. τη δηµιουργία ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων σε περισσότερους από 120 δήµους και 20 Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ). Στο πλαίσιο της ίδιας παρέµβασης, προβλέπεται και η χρηµατοδότηση για την ευρυζωνική διασύνδεση των σχολείων της χώρας στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο.

c) Ανάπτυξη υποδοµών δικτύων τοπικής πρόσβασης για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας και προηγµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις (Πρόσκληση 157 της ΚτΠ).

d) Ευρυζωνική αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT (Πρόσκληση 43 της ΚτΠ). Στο πλαίσιο του σχεδίου για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, χρηµατοδοτείται η αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε νησιά ή άλλες αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας (συµπεριλαµβάνονται περίπου 1.000 σχολικές µονάδες αποµακρυσµένων περιοχών).

e) ∆ηµιουργία 770 σηµεία ασύρµατης πρόσβασης στο Internet (Wireless Hotspots) από επιχειρήσεις (Πρόσκληση 86 της ΚτΠ). H Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας χρηµατοδοτεί ήδη µε €21 εκατ. τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης πρόσβασης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε χώρους προσβάσιµους από το κοινό.

f) Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια. Η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, έχει προγραµµατίσει εντός του 2007 την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών τοπικής πρόσβασης στην Περιφέρεια (εκτός Αθήνας, Θεσσαλονίκης).

g) Ανάπτυξη υποδοµών και υπηρεσιών για τη δηµιουργία «έξυπνων οικισµών» και «έξυπνων κτηρίων» (Πρόσκληση 165 της ΚτΠ). Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 165 θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις ανάπτυξης και εγκατάστασης των αναγκαίων υποδοµών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε επιλεγµένα γεωγραφικά σηµεία της χώρας προϋπολογισµού έως €10 εκατ.

2. Οφέλη και πλεονεκτήµατα της ευρυζωνικής πρόσβασης
Τα πλεονεκτήµατα της ευρυζωνικής πρόσβασης γίνονται εύκολα αντιληπτά αν αξιολογήσουµε τους τοµείς στους οποίους βρίσκουν εφαρµογή οι ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στη δηµόσια διοίκηση, την παιδεία και την υγεία, αποδεικνύονται µείζονος σηµασίας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι ιδιαίτερα έντονες και άµεσα αντιληπτές στην καθηµερινή ζωή του πολίτη. Η έλευση ευρυζωνικών υπηρεσιών δηµιουργεί νέους ορίζοντες στην οικονοµία, ενώ προσφέρει µείωση του κόστους και αύξηση της ποιότητας των παρεχόµενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τέλος, η ανάπτυξη των κατάλληλων ευρυζωνικών υποδοµών που θα είναι προσβάσιµες και προσιτές σε όλους, γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ των πολιτών της περιφέρειας και δίνει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών.

3. Προοπτικές
Η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων και υποδοµών σε µία χώρα µπορεί να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές. Πιο συγκεκριµένα, οι υποδοµές αυτές δίνουν τη δυνατότητα µιας αποδοτικότερης αλληλεπίδρασης µεταξύ δηµόσιων υπηρεσιών και πολιτών µέσω αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να βελτιωθούν και να απλοποιηθούν σηµαντικά οι παρεχόµενες υπηρεσίες του κράτους προς τους πολίτες. Επίσης, µε την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των νέων εφαρµογών και υπηρεσιών γεγονός που έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην προσπάθεια παροχής εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου. Αντίστοιχα πλεονεκτήµατα µπορεί να παρατηρήσει κανείς και στον τοµέα της υγείας αφού τα νέα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή, αλλά και της παιδείας καθώς καθίσταται δυνατή η χρήση εναλλακτικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης.

4. Οφέλη για τη ζωή των πολιτών
Τα ευρυζωνικά δίκτυα θα προσφέρουν στους χρήστες πρόσβαση σε µια µεγάλη ποικιλία εξελιγµένων υπηρεσιών και εφαρµογών. Μπορούµε ήδη να αναγνωρίσουµε τις εφαρµογές και τις υπηρεσίες εκείνες που θα έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο άµεσο µέλλον. Σε αυτές µπορεί κανείς να συµπεριλάβει όλες τις «τηλέ»-υπηρεσίες (π.χ., τηλέ-εργασία, τηλέ-εκπαίδευση, τηλέ-ιατρική, τηλέ-συνεδρίαση κτλ.), µετάδοση βίντεο υψηλής ποιότητας, αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, καθώς και ένα µεγάλο σύνολο υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας που σχετίζονται µε την παροχή πληροφοριών καιψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

5. Ασύρµατη σύνδεση: Γιατί χρησιµοποιείται; Πότε ενδείκνυται;

Ένας πολύ απλός ορισµός για τα ασύρµατα δίκτυα είναι αυτός των δικτύων στα οποία η πληροφορία δεν µεταδίδεται µέσω καλωδίων, επιτρέποντας έτσι ευελιξία στο χρήστη για ανταλλαγή δεδοµένων. Αν θέλουµε όµως να είµαστε περισσότερο ακριβείς θα λέγαµε ότι είναι ο τύπος δικτύου όπου χρησιµοποιούνται υπέρυθρα, υπεριώδη ή ράδιο κύµατα για τη µετάδοση των δεδοµένων µεταξύ των διασυνδεόµενων συσκευών στο δίκτυο. Όµως γιατί στραφήκαµε στα ασύρµατα δίκτυα; Τι παραπάνω µας προσφέρουν σε σχέση µε τα ενσύρµατα;

Παρακάτω παρουσιάζονται πέντε καλοί λόγοι εγκατάστασης και χρήσης ασυρµάτων δικτύων:

a) Επειδή αποτελούν µία απλή, γρήγορη και ευέλικτη λύση που διατηρεί όλα τα πλεονεκτήµατα της ενσύρµατης δικτύωσης και προσφέρεται σε χαµηλό κόστος χωρίς να περιοριζόµαστε σε µια σταθερή και αµετάβλητηεγκατάσταση.
b) Επειδή δίνουν λύση εκεί που η τοποθέτηση καλωδίων είναι ανεπιθύµητη ή ακόµα οικονοµικά ασύµφορη να πραγµατοποιηθεί. Πιθανόν αυτό να συµβαίνει σε κάποιο περιορισµένο χώρο γραφείου, ή ακόµα εκεί όπου κάποιο φυσικό όριο δεν επιτρέπει την τοποθέτηση καλωδίων.
c) Επειδή αποτελούν µια πολύτιµη λύση για οµάδες εργαζοµένων οι οποίοι χρειάζονται να επικοινωνούν και να συνεργάζονται από διαφορετικό τόπο σε διαφορετική χρονική στιγµή.
d) Επειδή είναι πολύ εύκολο να συνδεθούν σε κάποιο άλλο (πιθανόν
ενσύρµατο) δίκτυο.
e) Επειδή παρέχουν ευελιξία και δυνατότητα διαµοιρασµού µιας σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο ή και άλλων πόρων, µειώνοντας µε αυτό τον τρόπο τα λειτουργικά κόστη του δικτύου.

6. Τεκµηρίωση της ασφαλούς λειτουργίας των ασυρµάτων δικτύων

Οι ασύρµατες ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδίως το ασύρµατο ∆ιαδίκτυο διεισδύουν µε τρόπο καταλυτικό στην προσωπική και επαγγελµατική δραστηριότητα της πλειοψηφίας των πολιτών και τείνουν να αποτελέσουν αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινότητάς τους. Το γεγονός αυτό επιφέρει τεράστια ώθηση στον τοµέα της οικονοµίας, διευρύνει την ελληνική αγορά εργασίας και προσδίδει διαφορετικές διαστάσεις και δυνατότητες στην ανθρώπινη επικοινωνία.
Όµως παράλληλα, αποτελεί εστία προβληµατισµού ως προς τις επιπτώσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία των πολιτών, προκαλώντας συγχρόνως ποικίλες αντιδράσεις.
Παρακάτω ακολουθούν κάποια ερωτήµατα καθώς και απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά µε σκοπό την καλύτερη ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την επικινδυνότητα των ασυρµάτων δικτύων πρόσβασης.

1. Τι είναι τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα;
Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα είναι τα γνωστά σε όλους ραδιοκύµατα που χρησιµοποιούνται στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και σε άλλες τεχνολογικές εφαρµογές της καθηµερινής µας ζωής.

2. Που βρίσκουν εφαρµογή τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα;
Ποικίλες εφαρµογές τους βρίσκονται στην υπηρεσία του ανθρώπου για περισσότερο από 100 χρόνια, καθώς καθηµερινά χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία οικιακών συσκευών (όπως για παράδειγµα ραδιόφωνο, τηλεόραση, φούρνος µικροκυµάτων), ασύρµατων και κινητών εφαρµογών καθώς και σε ιατρικές εφαρµογές κ.α.
3. Ποιες µπορεί να είναι πηγές εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων;
Πηγές εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων µπορεί να είναι:
•Τα ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης
•Τα ηλεκτροφόρα καλώδια µέσης και χαµηλής τάσης στις γειτονιές
•Τα συστήµατα γείωσης που προστατεύουν από κεραυνούς ή από ελαττωµατικές οικιακές συσκευές
•Οι οικιακές συσκευές, όπως φούρνοι µικροκυµάτων, στεγνωτήρες
µαλλιών, ηλεκτρικοί φούρνοι, ηλεκτρική θέρµανση, οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ.
•Συσκευές επικοινωνίας όπως κινητά τηλέφωνα, κεραίες σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί, κλπ
•Φυσικές πηγές
•Πηγές Ακτίνων Χ
•Φως του ήλιου
•Πηγές Ακτίνων γάµα

4. Έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα – Είναι όλοι οι τύποι τηςακτινοβολίας επιβλαβείς για τον άνθρωπο;
Όταν η µεταφερόµενη ενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων είναι µεγάλη τότε σπάζουν οι δεσµοί µεταξύ των µορίων. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο καθώς προκαλούνται αλλοιώσεις του γενετικού κώδικα µε αποτέλεσµα την πρόκληση σοβαρών ασθενειών.
Ευτυχώς δεν µπορούν να προκαλέσουν όλα τα είδη ακτινοβολίας τέτοια αποτελέσµατα παρά µόνον αυτά που χαρακτηρίζονται από υψηλή συχνότητα, µικρό µήκος κύµατος και υψηλή ενέργεια.
Η ακτινοβολία που έχει αυτή τη δυνατότητα ονοµάζεται ιονίζουσα ακτινοβολία. Αντιθέτως η ακτινοβολία που δεν προκαλεί τα παραπάνω, ονοµάζεται µη ιονίζουσα.
Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην οποία υποβαλλόµαστε συνήθως και καθηµερινά είναι µη ιονίζουσα ακτινοβολία και δεν έχει τέτοιες δυνατότητες και κινδύνους.
Υπάρχει µόνο µια εξαίρεση στην καθηµερινή ακτινοβολία που δεχόµαστε. Πρόκειται για την ακτινοβολία που προκαλείται από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.

5. Από τι εξαρτώνται οι επιπτώσεις που προκαλούνται από την έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία;

Οι επιπτώσεις που προκαλούνται από την έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία εξαρτώνται από τη συχνότητα και την ισχύ εκποµπής. Η ακτινοβολία που εκπέµπεται από συσκευές που λειτουργούν σε χαµηλή συχνότητα και ισχύ εκποµπής είναι η µη ιονίζουσα. Αντιθέτως η ακτινοβολία που εκπέµπεται από συσκευές που λειτουργούν σε πολύ υψηλή συχνότητα και ισχύ είναι ιονίζουσα.

6. Τι µπορεί να είναι πηγή ιονίζουσας και τι πηγή µη ιονίζουσας ακτινοβολίας;
Πηγή ιονίζουσας ακτινοβολίας αποτελούν συσκευές που λειτουργούν σε πολύ υψηλές συχνότητες 1017 Hz και άνω), π.χ. µηχάνηµα ακτινογραφίας (ακτίνες-Χ).
Αντιθέτως συσκευές που λειτουργούν σε πιο χαµηλές συχνότητες 1017Hz και κάτω) π.χ. φούρνος µικροκυµάτων, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ασύρµατα δίκτυα,αποτελούν πηγές µη ιονίζουσας ακτινοβολίας.

7. Σε ποιες τάξεις συχνότητες λειτουργεί ένα ραδιόφωνο, ένας φούρνος µικροκυµάτων και ένα σύστηµα ασύρµατης πρόσβασης;
Ένα ραδιόφωνο λειτουργεί στην ζώνη (µπάντα) συχνοτήτων106 – 108 Hz, ένας φούρνος µικροκυµάτων στη ζώνη συχνοτήτων 1010 – 1012Hz και ένα σύστηµα ασύρµατης πρόσβασης στη ζώνη συχνοτήτων 109 Hz.

8. Ποιο είναι το ρυθµιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα σχετικά µε την λειτουργία ασυρµάτων δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης;
Σύµφωνα µε διάφορες αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) έχει επιβάλει τις παρακάτω προδιαγραφές για την ασφάλεια της δηµόσιας υγείας όσον αφορά τη λειτουργίαασυρµάτων δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης:
•Η εκπεµπόµενη ισχύ ενός κεραιοσυστήµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100mW για τα συστήµατα που λειτουργούν στα 2,4 GHz (ΦΕΚ 739/20-06-2006).
•Η εκπεµπόµενη ισχύ ενός κεραιοσυστήµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τo1W για τα συστήµατα που λειτουργούν στα 5,4 GHz (ΦΕΚ 739/20-06-2006).
•Όλες οι συσκευές που χρησιµοποιούνται και λειτουργούν στα 2,4GHz πρέπει να συµφωνούν µε το πρότυπο ETSI EN 300 328 (ΦΕΚ B 895/16-07-2002).
•Όλες οι συσκευές που χρησιµοποιούνται και λειτουργούν στα 5,4GHz πρέπει να συµφωνούν µε το πρότυπο ETSI EN 301 893 (ΦΕΚ 786/30-6-2006).
•Όλες οι συσκευές πρέπει να φέρουν την σχετική έγκριση ασφαλείας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δηµόσια υγεία (ΦΕΚ 44Α/7-3-2002).

Για περισσότερες πληροφορίες:
•Εθνική ΕπιτροπήΤηλεπικοινωνιών&Ταχυδροµείων http://www.eett.gr/EETT

•Health Protection Agency http://www.nrpb.org/hpa/radio_surveys
•Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία και Κινητή Τηλεφωνία.
Tα επιστηµονικά δεδοµένα
http://www.eett.gr/export/sites/default/sites/EETT/Publications/Informative_Documentation/hlktromagnitikh_Entypo.pdf
•Επιπτώσεις Ασύρµατων ∆ικτύων Επικοινωνιών (WiFi) στην δηµόσια υγεία
http://info.awmn.net/users/images/stories/Library/WiFi/Papers/health_issues.pdf
•Μετρήσεις ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, http://emf.physics.auth.gr
•Πρόγραµµα "ΕΡΜΗΣ", http://www.hermes-program.gr/gr/main.html
•Παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας,
http://interreg-broadband.cti.gr/el/best_practices_examples.php
---------------------------------------------------------------------------------------

Η γνώμη μας:
Ο φόβος του κόσμου πηγάζει από την άγνοια. Η απούσα ενημέρωση έχει δημιουργήσει όλη αυτή την ταραχή και η εξαγγελία περί μη επικινδυνότητας από ΜΗ ειδικούς.
Θυμηθείτε τι έλεγαν για το νερό: Πιείτε. Μην πίνετε. Πιείτε.Μη πίνετε.
Απαιτείστε από τη δημοτική αρχή πλήρη ενημέρωση, ώστε να αμβληθούν όλες οι λανθάνουσες εντυπώσεις.

1 σχόλιο:

τσαντηλας είπε...

Για να καταλάβω και εγώ. βλάπτουν ή όχι.
6 χρόνια τα παιδιά στο δημοτικό δεν θα τα επηράζει;